Foto: wandelgroep in het Mien Ruysplantsoen op het KNSM-eiland. De wandelaars onderzoeken samen hoe groot de vijver is. Vrouw kijkt met haar taststok en voelt de dikte van de vijverrand.

fonds voor particulieren

van Oogcontact Amsterdam

Lettergrootte veranderen-+=

Als fonds stelt Oogcontact Amsterdam financiële middelen beschikbaar aan particuliere mensen met een visuele beperking in de regio Amsterdam.

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen voor al hetgeen dat kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Studiekosten en -materiaal
 • Uitgaven voor recreatie en sport
 • Bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten
 • Hulpmiddelen die elders niet of niet helemaal worden vergoed.

Belangrijk is verder dat er voor uw aanvraag geen andere voorliggende voorzieningen zijn zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Bijzondere Bijstand.

Verstrekkingen voor terugkerende kosten voor het normale levensonderhoud doet Oogcontact Amsterdam niet. U kunt hierbij denken aan telefoonkosten, verzekeringspremies en huurkosten.

In samenwerking met de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) en andere blindenfondsen in Nederland zijn het ICT fonds en het vakantiesuppletiefonds opgericht. Aanvragen voor een smartphone, laptop, desktop, tablet en/of randapparatuur kunnen bij het ICT fonds worden ingediend. Bij het vakantiesuppletiefonds kunt u terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van de begeleider die met u mee gaat op vakantie. Bovenstaande aanvragen dienen te worden ingediend via de website van de LSBS (www.lsbs.nl).

Wat zijn de criteria voor hulp aan particulieren?

De criteria die hieronder staan zijn richtinggevend voor het bestuur met als achterliggende gedachte dat Oogcontact Amsterdam er wil zijn voor degenen voor wie elders geen voorliggende voorzieningen zijn.

Doelgroep?

U kunt een aanvraag bij ons indienen als u een visuele beperking heeft en in de regio Amsterdam woont. Bij uw aanvraag dient u een oogheelkundige verklaring mee te sturen. Die verklaring kunt u bij uw oogarts opvragen. Daarin staan gegevens over uw gezichtsvelden, gezichtsscherpte en diagnose. Een verslag van uw (recente) low-vision onderzoek uitgevoerd bij één van de regionale instellingen (Bartiméus of Visio) voldoet ook. Uitsluitend indien u (maatschappelijk) blind bent is een verklaring van uw huisarts voldoende.

Financiële verantwoording

Het is de taak van het bestuur van Oogcontact Amsterdam om zo verantwoord mogelijk met haar financiële middelen om te gaan. In voorkomende gevallen zullen wij dan ook nadere gegevens omtrent uw financiële situatie moeten vragen. Dat kunnen zijn:

 • een overzicht (voorzien van de nodige bewijsstukken) van de belangrijkste inkomsten en uitgaven op maandbasis van u, uw eventuele partner en overige gezinsleden
 • een opgave van uw vermogen (spaargeld, effectenportefeuille, etc.).

Bij de beoordeling van uw financiële situatie houden wij rekening met bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld inwonende kinderen met een beperking. Als u zelf vermoedt dat uw financiële situatie een afwijzingsgrond kan zijn, gaat u dan uitvoerig in op de motieven voor de aanvraag.

Ondersteuning door uw regionale instelling

Een brief of mail van een medewerker van een regionale instelling (Bartiméus en Visio) of een organisatie die werkzaam is op het gebied van maatschappelijk werk (zoals bijvoorbeeld MEE en ouderenadviseurs), waarin uw aanvraag wordt ondersteund, wordt bijzonder op prijs gesteld.

Hoe dient u een aanvraag in?

U schrijft een persoonlijke brief aan Oogcontact Amsterdam waarin u uw aanvraag motiveert. Dit kan zowel per post als per mail. Daarbij stuurt u mee als bijlagen:

 • Uw oogheelkundige gegevens
 • Een overzicht van uw vrij besteedbaar inkomen
 • Bij voorkeur: een ondersteuningsbrief van uw regionale instelling
 • Eén of liefst meerdere offertes
 • Indien van toepassing: een opgave van andere fondsen waarbij u de aanvraag heeft ingediend.

Wanneer krijgt u een reactie?

Wij streven er naar om binnen zes weken op uw aanvraag te reageren.

Oogcontact Amsterdam > Fonds > Fonds voor particulieren